I forbindelse med revidering av kommuneplanen for Hamar, og gjennom media, har mange tatt til orde for at jernbanen bør legges i en annen trase enn dagens - enten i tunnel under byen eller med omlegging utenom byen mot E6.

Hvilken rolle har kommunen i jernbaneplanleggingen?

Det er Jernbaneverket som planlegger jernbane i Norge, men som planmyndighet har kommunen en rolle i å ivareta byens og regionens interesser når jernbanen skal fram i ny versjon. Kommunen kan også bidra til at planprosessen er godt tilrettelagt når Jernbaneverket er klar til å planlegge og bygge, bl.a. ved at Jernbaneverket får tilgang til de opplysningene de trenger.

Kommunestyret har vedtatt at "Hamar ønsker å legge til rette for at jernbanestasjonen fortsatt skal ligge i Hamar sentrum" gjennom kommuneplanens samfunnsdel.

Grovvurdering av noen alternativer

Jernbaneverket er ikke i gang med detaljplanlegging av dobbeltsporet trase for jernbanen forbi Hamar ennå, men er i gang med det som kalles "konseptvalgutredning" for strekningen Oslo-Lillehammer. Samtidig er det satt i gang en utredning av høyhastighetstog Oslo-Trondheim. Hamar kommune har tatt initiativ til å få gjort en forundersøkelse av noen av alternativene som har blitt spilt inn i forbindelse med kommuneplanarbeidet og har engasjert Norsk Bane til dette oppdraget. Rapporten gir ikke svar på hvilken løsning som er den rette for Hamar, men gir et faglig bidrag til den videre dialogen med Jernbaneverket om løsninger for passering av Hamar.  

Jernbaneverket forventer at dobbeltspor kan være utbygd til Hamar innen 2023.

Les rapporten fra Norsk Bane her.

Om Norsk Bane: www.norskbane.no