Tog på tur nordover fra Hamar.Her er noe av det som vil skje:
 

25. januar

Høyhastighetsutredningen overleveres til samferdselsministeren.

16. februar

Konseptvalgutredning for IC-strekningene overleveres til samferdselsministeren. Departementet vil sende utredningen på offentlig høring.

29. februar

Forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 legges fram av transportetatene og Avinor. Forslaget skal sendes på offentlig høring.

Konseptvalgutredningen -  første steg mot utbygging av dobbeltspor

Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene er igangsatt av Jernbaneverket etter mandat fra Samferdselsdepartementet, og skal danne grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging av Intercity-utbygging. Intercity-området er i dag definert som banestrekningene Oslo-Halden, Oslo-Skien og Oslo-Lillehammer, og det gjennomføres tre parallelle utredninger for disse strekningene.

I konseptvalgutredningen skal man bl.a. ta stilling til hvilke mål man skal ha for reisetid (Oslo-Hamar og Oslo-Lillehammer), om det skal dimensjoneres for 200 km/t eller 250 km/t, om eksisterende spor skal beholdes når ny bane bygges ut og hvilke banestrekninger som skal bygges ut først.

Hamar kommune har deltatt i en ressursgruppe som har fått komme med innspill til arbeidet med IC-utredning for Oslo-Lillehammer. Ressursgruppa har hatt representanter for alle kommuner i området, fra organisasjoner og næringsliv.

Konseptvalgutredningen for de tre IC-strekningene vil inneholde rapporter for hver strekning samt felles innledende og avsluttende overbygningsdokument. I tillegg produseres underlagsrapporter på tema som byggetid, marked, samfunnsøkonomi, risiko, usikkerhet og knutepunkter.

Løsninger for Hamar

For Hamar og Lillehammer vil konseptvalgutredningen ta for seg korridoralternativer og stasjonsplassering på et mer detaljert nivå enn for resten av strekningen, med bakgrunn i at dette har vesentlig betydning for kostnadsberegningene totalt sett.

Jernbaneverket vil komme med en anbefaling for hvilken trase eller korridor de mener vil være å foretrekke. Jernbaneverkets anbefaling vil likevel ikke være noen endelig beslutning. Etter konseptvalgutredningen vil planarbeidet gå videre med en kommunedelplan med konsekvensutredning av ulike alternativer. Det er på dette plannivået (kommunedelplan med konsekvensutredning) beslutning om jernbanetrase vil bli tatt, etter at flere alternative traseer utredes nærmere.

Utredningene og mer informasjon om planlegging av jernbane vil være å finne på Jernbaneverkets nettsider www.jbv.no/prosjekter (Se ”Intercity” og ”Høyhastighet”)

Hamar kommunes kontaktpersoner er:

Tone B. Wabakken, tlf 62 51 06 05

Trond Arve Nilsen, tlf. 62 51 08 28