Anbefalingen kommer på grunnlag av et utredningsarbeid (traséutredning) hvor det er sett på 7 alternative hovedkorridorer. Selve rapporten er ikke gjort tilgjengelig ennå, men skal foreligge medio januar 2014.

Jernbaneverket anbefaler ikke å videreføre arbeid med traséalternativene H2 (tunnel under byen), H3 (ved Ridabu) og H4 (ut i Mjøsa ved Tjuvholmen). Hamar kommune har tidligere gitt signal om at H3 og H4 (de ytre alternativene) er lite aktuelle. Endelig valg av hvilke alternativer/korridorer som skal tas med videre for full konsekvensutredning kommer først med kommunenes (Stange, Hamar, Ringsakers) vedtak av Planprogram for planarbeidet. Forslaget til planprogram skal før det ut på en offentlig høring.

Traséene omtales som hovedalternativer, og er ikke detaljert plassert og tilpasset eksisterende terreng og bebyggelse. Slik tilpassing vil komme når planarbeidet starter opp for alvor og kommer på et mer detaljert nivå. Det samme gjelder varianter av alternativene, hvor bl.a. tunnelløsning i dagens trasé nord for sentrum er en aktuell variant av H1 og løsning med stasjon på bakkenivå ved Vikingskipet er en variant av H5.

Jernbaneverket rigger nå sin organisasjon for å sette i gang med planlegging av dobbeltspor i Intercity-området for alvor. For vårt område betyr det et planarbeid med utgangspunkt i strekningen Sørli-Brumunddal, med mål om at dobbeltsporet skal være bygd ut til Hamar i 2024.

Imens vil kommunene bruke tiden til å gjøre seg godt kjent med traséutredningen og hovedalternativene slik at politikerne er klare til å ta en godt fundamentert beslutning om hvilke alternativ som skal tas med videre til full konsekvensutredning og hvilke traseer som skal siles bort. For Hamar kommune betyr det bl.a. at politikerne skal bruke et helt kommunestyremøte i januar til å sette seg inn i jernbanesaken  - og hva det betyr for bymiljø og byutvikling i Hamar - gjennom en workshop. Videre har Hamar tatt initiativ til felles formannskapsmøte med Stange og Ringsaker for å samordne planleggingen på politisk nivå.

Se nyhet fra Jernbaneverket.

Dobbeltspor alternativ H1 og H5
Alternativ H1 (rød linje, dagens stasjon) og alternativ H5 (oransje linje, stasjon ved Vikingskipet) ved passering av Hamar