Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt (TØI) gikk langt i å anbefale å holde på dagens stasjon i sitt innlegg, ut fra forskningsgrunnlag som viser at folks villighet til å bruke beina eller kollektivtransport avtar raskt med økende avstand og flere ledd i kollektivkjeden. Tennøys perspektiv er i hovedsak behovet for samordnet areal- og transportplanlegging med fokus på å begrense biltrafikk og bygge attraktivitet. I den påfølgende gruppediskusjonen var det flere som trakk fram at også andre hensyn må på vekta når Hamar skal velge trasé for dobbeltsporet. Se presentasjonen fra Aud Tennøy (TØI) her.

Jernbaneverket hadde dessverre meldt avbud til møtet på grunn av sykdom. Tone Wabakken fra arealplanavdelingen i Hamar kommune presenterte i stedet hovedalternativene for dobbeltsporet med noen varianter og fortalte litt om prosessen videre. Se presentasjonen her.

Innlegget fra rådmann Martin Kulild fokuserte på valget av jernbanetrase og stasjonsplassering og forholdet til kommuneplanen for Hamar og de strategiene som er trukket opp der. Om Hamar velger en ny stasjonsplassering betyr det at areal- og byutviklingsstrategiene må legges på nytt. Det betyr både nye muligheter og utfordringer. Se presentasjonen her.

I gruppearbeid ble politikerne utfordret på å argumentere både for og mot H1-alternativet (utgangspunkt i dagens trase), og tilsvarende for H5-alternativet (omlegging utenom sentrum med stasjon ved Vikingskipet). H1 og H5 er pekt på som aktuelle alternativer fra Jernbaneverket og representerer også valget mellom stasjon i sentrum kontra stasjon i utkanten av sentrum, og dessuten et alternativ hvor jernbanelinja fjernes fra strandsonen kontra et alternativ hvor sporene beholdes mellom sentrum og Mjøsa. Resultatet av gruppearbeidet legges ut her når det er samlet og klart:

Hva lurer vi på? Spørsmål til Jernbaneverket - og andre (Gule lapper)

H1: For og mot

H5: For og mot