Kommunestyret i Hamar fastsatte i dag "Planprogram" for videre arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli - Brumunddal.

Forslag fra Venstre som å ikke utrede korridor Vest ble avvist mot to stemmer.

Rådmannens innstilling var at Hamar kommune skulle slutte seg til forslaget til planprogram som Jernbaneverket hadde lagt fram, med noen mindre justeringer. Det ble stemt over rådmannens innstilling med enstemmig tilslutning.

Jan Oreld fra Pensjonistpartiet fremmet slikt tilleggsforslag:
Det forutsettes at H1 tar med seg utredningen tunnel/senket alternativ, se kommunestyrevedtak fra 06.06.2012.”

Det ble enstemmig tilslutning til tilleggsforslaget.

Hva en utredning av nedsenket løsning for korridor Vest (H1) eventuelt vil bety for framdrift i prosessen må avklares nærmere med Jernbaneverket.

Du kan se utredningskorridorene i kommunens kartløsning her.

Jernbaneverket og deres konsulenter er i gang med utredningsarbeidet. Etter sommeren vil Jernbaneverket presentere forslag til hvordan videre prosess kan legges til rette med fokus på medvirkning. Etter planen skal Jernbaneverket legge fram et forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal før sommeren 2016. De tre berørte kommunene (Stange, Hamar, Ringsaker) skal vedta planen for sin delstrekning etter en åpen høringsperiode. Kommunene og Jernbaneverket tar sikte på å ha en vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor fram til Brumunddal i god tid før behandling av Nasjonal transportplan i 2017.