I planprogrammet ble det avklart at det skal utredes tre alternative korridorer for dobbeltsporet gjennom Hamar. Rambøll Sweco, som er Jernbaneverkets rådgiver, arbeider nå med planlegging og konsekvensutredning av banestrekningen.

Det er gjennomført og pågår grunnundersøkelser med helikopterscanning, seismikk og boringer. Gårdsregistreringer med besøk/intervju på de mest berørte landbrukseiendommene fullføres også nå i høst. En verdi- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet, og kulturminneregistreringer begynner i høst på sørlig del av strekningen i Stange kommune. Alle registreringer legges inn i en 3D-kartmodell fortløpende, og vil være et viktig grunnlag for optimalisering av linjer og videre planlegging.

17. november 2015 vil Jernbaneverket presentere arbeidet så langt det er kommet i et åpent møte på Hamar. Dette blir det første av tre planlagte åpne møter i løpet av planprosessen. Møtene vil bli nærmere annonsert. På det første møtet vil fokuset være optimalisering av traselinjer innenfor de tre utredningskorridorene, det vil si at man vil finne best mulig løsninger innenfor hver hovedkorridor og avklare hvilke linjer innenfor korridorene som av ulike grunner er uaktuelle å videreføre. Det skal altså ikke velges bort noen utredningskorridorer før vi kommer til selve planforslaget våren 2016, da Jernbaneverket legger fram sitt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning.  Det tas sikte på høring av planforslaget sommeren 2016, og vedtak av kommunedelplan innen utgangen av 2016.

I tillegg til åpne møter vil det bli lagt til rette for ”åpne dager” hvor allmennheten kan få informasjon om planleggingsarbeidet i direkte dialog med Jernbaneverket. Kommunen vil også delta på disse dagene.