I forbindelse med behandling planprogram for kommunedelplan for dobbeltsporstrekningen Sørli – Brumunddal (juni 2015) vedtok Hamar kommunestyre i tillegg til Jernbaneverkets forslag følgende:

«Det forutsettes at H1 tar med seg utredningen tunnel/senket alternativ, se kommunestyrevedtak fra 06.06.2012.»

Vedtaket det henvises til i 2012 var kommunens behandling av høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo – Lillehammer (KVU IC).

Jernbaneverket har på bakgrunn av dette vedtaket gjort en kvalitetssikring av tidligere utredninger.

Konklusjonen i notatet er oppsummert slik:

Forslaget har noen kvaliteter i forhold til de videreførte alternativene. Likevel kan vi ikke anbefale å utrede forslaget videre med utgangspunkt i følgende momenter:
• Forslaget ville medføre en 14 km lang tunnel. Av hensyn til verneinteressene er det usikkert om det vil bli tillatt bygging av kulvert gjennom Åkervika. Dersom et slikt inngrep skal foretas må det godkjennes i forhold til vernebestemmelsene i henhold til Ramsar-konvensjonen. Om bygging tillates blir byggeperioden lang og skadevirkningene på naturmiljøet antatt store.
• Kostnadene er beregnet vesentlig høyere
• Hele stasjonsområdet med fem parallelle spor og plattformer og tilknytning til Rørosbanen må legges nedsenket i en dyp vanntett kulvert. Bygging av dette vil være svært utfordrende anleggsteknisk, bl. a. med sikring mot oppdrift og sikring av byggegrop mot vann i byggeperioden.
• Store utfordringer knyttet til drift i anleggsperioden, med behov for stengning av eksisterende bane over lengre tidsperioder.
• Stort masseoverskudd og store behov for deponi av masser.
• Vesentlig høyere klimagassutslipp knyttet til anleggsdriften enn alle andre alternativ.
• En kompleks løsning med mange tekniske installasjoner og sporveksler i tunnel, som gir utfordringer knyttet til oppetid og driftssikkerhet i driftsfasen.
• De videreførte alternativene ivaretar kvalitetene i denne nedsenkede løsningen til en langt lavere kostnad.

 

Hamar kommune vil legge fram notatene som nå foreligger fra Jernbaneverket til politisk behandling i kommunestyret 17.02.16, med bakgrunn i den politiske bestillingen.

Jernbaneverket jobber videre med å utrede alternativer innenfor korridor Vest med både kort og lang tunnel, men der selve stasjonsområdet ligger i dagen.