Ressursgruppa består av arkitekt Peter Butenschøn, samfunnsviter og forsker Gro Sandkjær Hansen og forsker Tineke de Jong. De to sistnevnte arbeider ved hhv Norsk Institutt for by- og regionforskning og ved Transportøkonomisk Institutt.

Rådmannen ønsker å bruke gruppa til innspill i forbindelse med de store planoppgavene som vi vet vil komme i årene framover. Det gjelder først og fremst kommunal planstrategi, revidering av kommuneplan, kommunedelplan for jernbane og revidering av veg- og transportplan.

Jernbanen blir en viktig premiss og verktøy for byutvikling framover, og kommunen må ta tak i de mulighetene  - og utfordringene - som dobbeltsporet vil gi.

I de første møtene har ressursgruppa blitt kjent med utfordringene i Hamar, med særlig fokus på jernbanesaken. Ressursgruppa har oppsummert en del av innspillene og anbefalingene på dette temaet i et notat. Videre i prosessen vil Ressursgruppa ha et spesielt fokus på de regionale sammenhengene og Hamars rolle i forhold til sine nabokommuner, hvor nabokommuner og regionale etater vil bli invitert inn i dialogen om hvordan vi kan utvikle Hamar som regionsenter.

 

Peter Butenschøn
Peter Butenschøn deltar i kommunens ressursgruppe