Se "Hamar bylivs- og byudviklingsanalyse - Analyse af fremtidig jernbane og station" 2016 av Gehl architects (pdf 62 MB).

Analysen er laget på oppdrag fra Hamar kommune, med økonomisk bidrag fra Jernbaneverket.

Bygger på byromsplanen fra 2013 

Hamar kommune har en interesse av å få belyst konsekvenser for byutvikling i jernbanesaken, med en bredere tilnærming enn de utredningskravene som stilles til konsekvensutredning for selve infrastrukturprosjektet. Gehl architects lagde en bylivsanalyse og en byromsplan for Hamar i 2013. Det er dette arbeidet som har vært utgangspunkt for den videre analysen av hvordan ulike trasevalg vil påvirke bylivet og byutviklingen.

Må ses i sammenheng med konsekvensutredningen

Rapporten belyser kun en del av bildet, og må ses i sammenheng med konsekvensutredningen som Jernbaneverkets konsulenter nå utarbeider i forbindelse med kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal. Her vil det foreligge en rekke fagrapporter som skal dekke et vidt spekter av tema, og hvor konklusjonene i hver enkelt fagrapport ikke nødvendigvis vil peke i samme retning. Fagrapportene til konsekvensutredningen vil gjøres tilgjengelig i midten av mai. Jernbaneverket legger fram sitt forslag til kommunedelplan for Sørli-Brumunddal 1. juni 2016.

 

Kontaktperson i Hamar kommune: Tone Wabakken, arealplanavdelingen, tone.wabakken@hamar.kommune.no