- Med dette opplegget skaper vi en solid og langsiktig balanse i Hamar kommunes økonomi, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

I budsjettet foreslås det å skape et handlingsrom gjennom kostnadsreduksjoner og overskudd i driften på om lag 35 millioner kroner. Nye driftstiltak dekkes inn gjennom vekst i statsbudsjettet og innsparinger på andre områder. Rådmannen foreslår å fryse eiendomsskatten slik at den reelt sett går litt ned, og å betale ned 80 millioner kroner i avdrag på gjeld. Budsjettet tar også høyde for forventet lavere utbytte fra Eidsiva energi i årene som kommer.   

Det er funnet rom for nye investeringer på 285 mill. kr. i budsjettet for neste år. Også i de tre nest årene av økonomiplanperioden skapes det rom for nye investeringer uten at låneopptaket øker. Det gjør at Hamar kan håndtere løpende behov og en forventet vekst.

Hovedtall i budsjettet:

  • Størst kutt i administrasjonen med 5,8 prosent, eller 5 mill. kroner.
  • Det foreslås strukturendringer i barnehage- og skolesektoren. Sagatun barnehage og Lovisenberg skole foreslås nedlagt. Samlet sett spares det 2 prosent av budsjettet, tilsvarende 10 mill. kroner.
  • Helse- og omsorg reduseres netto med om lag 7 mill. kroner, eller i overkant av 1 prosent av budsjettet.
  • Barnevernet foreslås styrket med 1,3 mill. kroner, og det er lagt inn 1 mill kr. til inkludering av barn i lavinntektsfamilier.
  • Det foreslås en investeringsramme i 2017 på 285 mill. kr.. Greveløkka skole utvides (50 mill. kr.), bensindrevne biler byttes ut med el-biler (13,7 mill. kr.) og det brukes 47 mill. kr. på boliger til vanskeligstilte. I tillegg er det en rekke små og store investeringsforslag.
  • Kommunens gjeld foreslås redusert med 80 mill. kr.


Endelig beslutning i desember
Rådmannen legger fram budsjettforslaget for Formannskapet 8. juni. Saken behandles i Formannskapet 15. juni og Kommunestyret 22. juni. Videre detaljplanlegging for budsjettet skjer til høsten, og endelig årsbudsjett for 2017 samt økonomiplan for 2017-2020 besluttes i desember.

Her kan du se budsjettforslaget og dokumenter i saken
Handlings- og økonomiplanrammer 2017-2020
Forslag til nye tiltak
Forslag til innsparingstiltak
Forslag til investeringsplan