Formannskapet fikk i sitt møte 15. juni en presentasjon fra Jernbaneverket, der planleggingsleder Sverre Setvik og assisterende planleggingsleder Hanne Sophie Solhaug gikk nærmere inn i både utfordringene og mulighetene knyttet til dobbeltsporutbygging i Hamar. Se presentasjonen fra Jernbaneverket her.

På spørsmål fra ordfører ble det klargjort at løsningen med kulvert i korridor Vest er Jernbaneverkets foretrukne løsning framfor alternativet med bro i samme korridor. Jernbaneverket begrunnet dette med at kulvert gir bedre forutsetninger for byutvikling og at dobbeltsporutbyggingen kan være en motor som setter i gang en større utvikling i strandsonen og omkring stasjonen.

I møter 22. juni vil både formannskapet og kommunestyret behandle sak om utlegging av kommunedelplan for Sørli - Brumunddal til offentlig ettersyn og høring.

 

Illustrasjoner av noen mulige scenarier for byutvikling omkring en kulvertløsning i Hamarbukta, presentert av Jernbaneverket 15. juni 2016.