I møtet 22. juni behandlet både formannskapet og kommunestyret saken om utlegging av planforslag for kommunedelplan Sørli – Brumunddal til offentlig ettersyn og høring. Du kan lese saksframlegget og innstillingen her.

Fra saken: 
1. Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Sørli – Brumunddal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningslovens § 11-14, med følgende alternativer gjennom Hamar:

  • Alternativ K1-2b Vest.
  • Alternativ K1-3b, Vest, inkludert variant maks kulvert.
  • Alternativ K2, Midt, med avbøtende tiltak i form av lokk gjennom Østbyen.
  • Alternativ K3, Øst.

2. Jernbaneutbygging med dobbeltspor til Hamar i 2024, Brumunddal i 2026 og Lillehammer senest i 2030 er overordnet viktig for Hamar- og Mjøsregionen og Hamar kommune er positiv til at planforslag og utredningsmateriale foreligger i tråd med planlagt tidsskjema.

3. Hamar kommune tilslutter seg prinsippet om høy utnytting tett opp til stasjon/knutepunkt, uavhengig av trasévalg, og vil i oppfølgende planarbeid legge til rette for en slik utvikling, samtidig som andre hensyn og bykvaliteter må ivaretas på en god måte.

4. I tillegg til Jernbaneverkets forslag til bestemmelser og retningslinjer (alternativ A), legges det ut et alternativt sett med planbestemmelser og retningslinjer (alternativ B), hvor endringer i forhold til Jernbaneverkets forslag framkommer av dokumentet.

Det bes spesielt om at offentlige myndigheter i sine høringsuttalelser gir tilbakemelding på følgende forhold ved retningslinjene som er foreslått i alternativ B (gjelder alternativet med K1-3b kulvert):

1) Det er ikke tatt inn detaljerte krav om høyder og utnyttingsgrad omkring knutepunktet.

2) Det er ikke tatt inn rekkefølgekrav som legger lokk på all annen byutvikling enn i området tettest på knutepunktet.

5. Kommunens foreløpige vurdering av nødvendige avbøtende tiltak framgår av tabell 1 i saksframlegget og foreslås innarbeidet i retningslinjene før sluttvedtak.

6. Hamar kommune vurderer å innskrenke planområdet mot Espern/Strandsonen og ber om synspunkter på dette i høringsfasen. Hensikten vil være å unngå at området blir unødig båndlagt, slik at utvikling av Espern og Strandsonen kan komme i gang så snart som mulig.

7. Utvidelse av fastsatt utredingskorridor i området Vikingskipet – Disen- Midtstranda (K3) slik det framgår av vedlegg 19, samt fravik fra utredningskorridor i tunnelområder for K1, tas til orientering.


I begrunnelsen for å ta med alle alternativer på høring la rådmannen vekt på hensynet til den demokratiske prosessen, samt at korridor Øst kommer best ut i den samfunnsmessige vurderingen og at korridor Midt kommer best ut når det gjelder vurdering av andre samfunnsmessige virkninger.

I formannskapsmøtet ble det også lagt fram et forslag om å bevilge midler til å få gjennomført supplerende mulighetsstudier for byutvikling omkring de aktuelle knutepunktene. Mulighetsstudiene skal foreligge i god tid før kommuedelplanen skal sluttbehandles og valget av trasé for jernbanen skal tas i desember.

Høringsuttalelser sendes skriftlig innen 16. september 2016 til:
Jernbaneverket Postboks 4350, 2308 Hamar eller postmottak@jernbaneverket.no
Kopi sendes kommunene slik: