Jernbaneverket har gitt oppdraget med mulighetsstudier både til et eksternt landskapsarkitektfirma (Dronninga landskap m.fl) og til egne fagkonsulenter for jernbanestrekningen (Rambøll Sweco).

 

Hamar kommune gjennomfører mulighetsstudier for alle 4 alternativer

Hamar kommune har satt i gang arbeid med egne mulighetsstudier. Disse tar utgangspunkt i allerede gjennomførte mulighetsstudier av konsulentene Entasis og Dyrvik arkitekter for 1)Dagens stasjon og bru over Hamarbukta og 2) Ny stasjon ved Vikingskipet. Disse to mulighetsstudiene oppdateres i tråd med teknisk hovedplan.

I tillegg vil de samme konsulentgruppene lage mulighetsstudier for 3) Dagens stasjon og kulvert i Hamarbukta og 4)  Ny stasjon ved Rådhuset/CC Stadion. Disse mulighetsstudiene vil også ta utgangspunkt i de jernbanetekniske forutsetningene som ligger i teknisk hovedplan. Konsulentene er for alle alternativer bedt om å peke på eventuelle forhold i teknisk hovedplan som de mener kan forbedres.

Mulighetsstudiene som kommunen har bestilt skal presenteres for Hamar kommunestyre 26. oktober og vil bli gjort tilgjengelige på nett.