Illustrasjonsfoto med tog gjennom Hamar.Fristen for å komme med innspill er nå ute.

Vi kan konstatere at engasjementet er stort i jernbanesaken. Hele 240 høringsuttalelser til hele planområdet, ifølge foreløpige tall fra Jernbaneverket, er mye. Fra kommunens side vil vi takke alle som har bidratt med innspill og synspunkter!

Innsigelser
"Innsigelse" fra statlige og regionale etater gjør at planen ikke kan vedtas med rettsvirkning av kommunestyret. Uttalelser som innebærer innsigelse er derfor av spesiell interesse med tanke på videre prosess. Det er kommet innsigelser til alle fire traséalternativer gjennom Hamar.

I Jernbaneverkets høringsuttalelse er det fremmet innsigelse til:

  • Alternativ K2 Midt med stasjon ved Rådhuset
  • Alternativ K3 Øst med stasjon ved Vikingskipet
  • At planområdet i K1 Vest evt innskrenkes på Espern/Hamjern-området (Jernbaneverket ønsker å ha mulighet til å disponere området til riggarealer)
  • Planbestemmelser og retningslinjer som Hamar kommune har foreslått, bl.a. punkt som gjelder etterbruk av dagens bane og retningslinjer om avbøtende tiltak.

I Fylkesmannens høringsuttalelse er det fremmet innsigelse til:

  • Alternativ K3 Øst med stasjon ved Vikingskipet
  • Planbestemmelsene og retningslinjene (forutsetning om at Fylkesmannens forslag til endringer og tillegg tas inn)

I Riksantikvarens høringsuttalelse er det fremmet innsigelse til:

  • Alternativ K1 Vest 3B (kulvert i Hamarbukta)
  • Alternativ K1 Vest 2B (bru over Hamarbukta)
  • Alternativ K2 Midt uten lokk (slik det er konsekvensutredet)
  • Planen som sådan fordi utredningsmateriale ikke i tilstrekkelig grad belyser konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, samt konsekvenser for byutvikling.

Videre prosess
Kommunene vil nå jobbe sammen med de etatene som har hatt innsigelser, med sikte på å komme fram til et omforent forslag til planbestemmelser, retningslinjer og plankart for traséalternativene. Dersom møter og mekling ikke fører fram, og dersom kommunestyret i møte 21. desember 2016 vedtar et planalternativ som det står innsigelse til, vil planen sendes via Fylkesmannen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak. Endelig vedtak kan innebære at planen godkjennes slik kommunestyret har vedtatt, at den godkjennes med endringer, eller at den ikke godkjennes.

Øvrige høringsuttalelser
Øvrige høringsuttalelser fra statlige, regionale og kommunale etater kan du se her:

Høringsuttalelser fra foreninger, næringsliv, politiske partier, lag og organisasjoner og private vil bli gjort tilgjengelig på nettet etter hvert.