Bakgrunn

Hamar kommunes valg av trase Øst for jernbanen ble i første omgang ikke godkjent på grunn av innsigelser fra flere parter. Saken ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Departementet har meldt at de er positiv til alternativ Øst, men ønsker ytterligere utredninger. 

Departementet ber om at det gjennomføres supplerende utrednings- og planarbeid, slik at alternativ Øst blir godt nok utredet, og slik at alternativ Øst og alternativ Vest får et likeverdig utredningsnivå. Hamar kommune er gitt et hovedansvar for å følge opp den videre behandlingen av saken, og det forutsettes at kommunen gjør dette i nært samarbeid med BaneNOR og med de to andre myndighetene som har reist innsigelse (Fylkesmannen i Hedmark og Riksantikvaren).

Ny start

Hamar kommune inviterte aktuelle parter til et oppstartmøte 16. oktober. Her møtte representanter fra BaneNOR, Jernbanedirektoratet, Riksantikvaren, Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Det var enighet i møtet om følgende:

  • Det utarbeides et planprogram for videre utrednings- og planarbeid (her avklares bl.a. hva som skal utredes, framdriftsplan og organisering). Planprogrammet skal vedtas politisk.
  • Hamar kommune og Jernbanedirektoratet fungerer som styringsgruppe inntil videre/i første fase, og starter med å gjennomfører innledende møter med aktørene som deltok på møtet for å avklare forventninger.

Jernbanedirektoratet skisserte at omforent plan må foreligge høsten 2020 før ny nasjonal transportplan (ca 3 års tidsperspektiv). På den andre siden påpekte fylkesmannen at det er forventninger om en rask framdrift fra departementet. Planprogrammet må avklare hvor omfattende det supplerende plan- og utredningsarbeidet skal være og hvor raskt man kan gjennomføre prosessen. Planprogrammet må også avklare hvilke alternativer og varianter som skal inngå i den supplerende utredningen, for eksempel om Vest med bro skal inngå i ny utredning eller om alternativet skal legges bort.

Forslag til reviderte trasealternativer skal legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte sektormyndigheter, før kommunestyret treffer nytt vedtak i saken.

Se presentasjonene som ble vist i møtet her: