I planprogrammet er det fastlagt utredningskorridorer for Øst- og Vest-alternativet for dobbeltspor gjennom Hamar. Bane NOR arbeider nå med å videreutvikle aktuelle traseer for fremføring av jernbanen (dobbeltsporet). For Øst-alternativet har det vist seg at det er behov for å utvide utredningskorridoren på strekningen fra Disen til kommunegrensa i nordvest. Bakgrunnen for utvidelsen er ønsket om å få med et alternativ som går raskere inn i fjell, og som dermed reduserer arealbeslaget for dyrka mark. Forslag til utvidelse av utredningsområdet berører i liten grad arealbruk på terreng, da strekningen ligger i tunnel. Kun en kortere strekning ved Disen/Børstad er aktuell som dagløsning.

Kart over Hamar som viser ny korridor og varslingsområde for alternativ Øst

Fordi planlegging i det utvidete området ikke er varslet tidligere, gis det nå mulighet til å komme med innspill.

Innspill, uttalelser og spørsmål

Innspill og uttalelser til utvidelsen av varslingsområde sendes:  

  • E-post: postmottak@banenor.no
  • Alternativt per post til: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Vennligst merk uttalelsen med “InterCity-prosjektet, høringsuttalelse til justert varslingsgrense for dobbeltspor gjennom Hamar, saksnummer 201808653”.

Frist for uttalelser er 12.07.2019. 

Tidligere mottatte uttalelser i forbindelse med varsling av oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram er registrert, og det er ikke behov for å sende disse inn på nytt.
Spørsmål knyttet til kommunedelplanarbeidet og justering av varslingsgrense kan rettes til prosjektsjef Lars Eide, via kommunikasjonsrådgiver  Dag H. Nestegard: 48 17 02 09. 

Se hele annonsen med kart her