Bane NOR har hatt flere orienteringer for formannskapet i Hamar i vår om det pågående arbeidet med dobbeltspor gjennom Hamar. Materialet som er presentert viser at det ligger an til vesentlige forbedringer av begge trasealternativer gjennom Hamar, i forhold til alternativene slik de forelå i 2016. Forbedringene er knyttet til forhold som har gitt grunnlag for innsigelser fra regionale og statlige etater tidligere.
 

Øst-alternativet
Øst-alternativet forbedres bl.a. ved at 
•    Åkersvika naturreservat berøres i mindre grad.
•    Dyrket mark berøres i mindre grad (ny alternativ trase over Børstad går inn i fjelltunnel tidligere)
•    Tilsving for godstog inngår i løsningen.
 

Vest-alternativet
Vest-alternativet forbedres bl.a. ved at
•    Banen dukker raskere ned i kulvert og tunnel etter Hamar stasjon. Det forbedrer siktforhold mellom sentrum og Mjøsa, og gjør det trolig mulig å sikre et sammenhengende vannspeil fra Mjøsa inn i Hamarbukta (dagens båthavn) ved normal sommervannstand (ca 1 m dybde i «kanal» ved Skibladnerbrygga, hvor kulverttaket kommer til å utgjøre en terskel).
 

Mer informasjon?
Presentasjonene fra Bane NOR i formannskapsmøtene finner du på hovedsiden
Bane NOR stiller i Bylab Hamar 25. juni 2019, kl 18 for å informere om status for planleggingsarbeidet. Bruk gjerne anledningen til å se og høre mer!
 
Bane NOR tar sikte på å levere planforslag med konsekvensutredning av begge trasealternativer til Hamar kommunen i slutten av november 2019, slik at politikerne i Hamar får saken til 1. gangsbehandling i kommunestyret før jul, og med høring av planforslag i januar/februar 2020.