Noen fikk hilse på rektor og klassekamerater for første gang, mens andre allerede kjente skolen og hverandre litt fra før etter å ha vært på SFO de første dagene i august.

Første skoledag på Prestrud skole

Den første skoledagen har alle skolene sine faste opplegg. På Prestrud skole ønsker rektor Cecilie Erichsen årets førsteklassinger velkommen ved flaggstanga, sammen med avdelingsleder for 1.-3. trinn, Camilla Lindstad Holand, og lærerne på trinnet. Det er tradisjon at de nybakte 2.klassingene høytidelig synger de nye førsteklassingene velkommen med «Første dag i første klasse». Rektor viser fram den røde ranselen sin, og leser et utdrag fra boka om Pippi. Så får en og en hilse på rektor før de går sammen med læreren og foreldre inn i klasserommene.

Velkommen

Hilser på rektor

I garderobene henger nye skolesekker på rad og rekke, og inne i klasserommet står pultene klare. Her blir barna bedre kjent med læreren og hverandre. Senere på dagen får barna leke med skolevennene sine i 5. trinn og utforske skolegården og uteområdene

Skolesekker

Klasserom

Hamarskolen er en skole med stort mangfold. Prestrud skole er den største barneskolen i Hamar kommune, og en flerkulturell skole med rundt 30 ulike morsmål representert. Skolen har også egen velkomstklasse for elever med et annet morsmål enn norsk. Prestrud er fokusskole, tilknyttet NAFO, nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. NAFO arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Overgang fra barnehage til skole

Forberedelsene til skolestart startet allerede i fjor. Barnehagene og skolene har hatt ett tett samarbeid om overgangen. Foreldrene blir invitert på informasjonsmøter, og barna har vært på bli-kjent-dager på skolen, fått se klasserommet og kanskje møte skolevennen sin. Barn med annet morsmål og barn med spesielle behov får ekstra oppfølging i overgangen mellom barnehage og skole. Barnehagene øver dessuten inn felles sanger og leker sammen med barna, på den måten er det noe som føles kjent og trygt når man kommer på skolen.

Første skoleår skal vær en myk overgang til skolen. På Prestrud har man uteskole en dag i uka, og bruker lekbaserte metoder å lære på i tillegg til vanlig klasseromsundervisning. Gruppene jobber også mye med stasjonsarbeid, hvor man veksler mellom ulike aktiviteter og trekker inn ulike typer oppgaver, for eksempel formingsaktiviteter. Første trinn disponerer egen fløy med eget uteområde og egen SFO-base for å legge til rette for at barna skal bli trygge på skolen. SFO legger dessuten stor vekt på å legge til rette for den frie leken i SFO-tiden.

Tegning

4. plass på kommunebarometeret

I det siste kommunebarometeret for 2019 kommer Hamar kommune på 4. plass av landets kommuner i kategorien grunnskole. Rapporten sier blant annet noe om trivsel i skolen, utdanningsnivå blant lærerne og mestringsnivå blant elevene.

Du kan lese mer om kommunebarometeret og se oppsummeringen fra Kommunal rapport her.

Satsingsområder i Hamarskolen

Barn og unge er et viktig satsingområde for Hamar kommune, og i kommuneplanen for 2018-2030 er en av hovedmålsetningene: I 2030 er Hamar blant landets beste kommuner for barn og ungdom. Skole er en viktig del av dette. Les mer om målsetningene i kommuneplanen her.

Dette er noen av prosjektene skolene jobber med:

  • Kultur for læring: Hamar kommune er med i prosjektet Kultur for læring – et FOU-prosjekt i hele Hedmark fylke som går over flere år. Kultur for læring er en felles satsing for utvikling av god kultur for læring og utvikling i hele fylket. Du kan lese mer om prosjektet kultur for læring her.
  • Digitalisering: Alle førsteklassinger i Hamar får eget læringsbrett (nettbrett). Dette er et verktøy i læringsarbeidet som gir mange muligheter. Lærerne opplever at det virker motiverende for læring i lesing og skriving, og at de lettere kan gi valgfrihet og tilpasning av læringsmetode til den enkelte elev. Det holdes egne kursdager for lærerne før skolestart slik at alle skal ha riktig kompetanse.
  • Realfagssatsing: Hamar kommune er med i den nasjonale realfagssatsningen med et prosjekt knyttet til matematikk. Både barnehage og skole deltar i et samarbeid med tanke på å utarbeide en felles plan og en rød tråd i matematikkopplæringen.
  • Trivsel og skolemiljø: Skolene jobber kontinuerlig for at sikre at alle elever opplever å ha det trygt og godt på skolen.

 

Velkommen til Hamarskolen til alle årets 1. klassinger!

Alle 1. klassingene er utstyrt med oransje sekker så de skal være godt synlige i trafikken. Vis hensyn, og kjør forsiktig så alle får en trygg skolevei når de skal lære å gå til skolen.

Skilt