Kommunedirektøren besøker Lovisenberg skole

Hamar kommune er en stor organisasjon med mange ansatte og sterk kompetanse. Når vi skal utvikle byen og tjenestene videre, må alle trekke i samme retning. Overordnede mål må henge sammen med det den enkelte ansatte og leder gjør i sin hverdag, sier Christl Kvam, som er Hamars første kvinne i stillingen som kommunedirektør, det som inntil nylig het rådmann.

Kvam startet i jobben 1. september. Den første tiden har hun lagt stor vekt på å bli kjent med ansatte og ledere i de kommunale virksomhetene og på rådhuset.

- For meg er det viktig å bli kjent med hvem de ansatte er og hva de gjør, og så får de et ansikt og noen inntrykk av hvem jeg er. Vi har en stor jobb foran oss, og den skal vi løse i fellesskap, sier Kvam, som gleder seg til å ta fatt på oppgaver som budsjettet for 2020, innstilling om jernbanetrasé (når Bane NOR i november har lagt fram sin nye utredning) og å stake ut kursen fram mot målene i kommuneplanen for 2018-2030.

Kvam har møtt sittende formannskap o kommunestyre, og 30. oktober konstitueres det nye kommunestyret. Politiske vedtak og langsiktige planer, som kommuneplan, oppvekstplan, klima-/miljøplan og kulturplan, gir tydelig retning og ambisjoner som kommuneorganisasjonen skal følge opp.

- Det har skjedd store forandringer i Hamar de siste årene, og mye spennende ligger foran oss. Samfunnet er i endring, og som kommune skal vi dra nytte av for eksempel digitalisering for å forbedre tjenester og forenkle kommunikasjon med innbyggerne. Samtidig må vi jobbe hardt for å opprettholde en sunn kommuneøkonomi. Deler av organisasjonen er allerede i gang med en omstrukturering for å møte de nye utfordringene. Det er mange store og små grep som til syvende og sist gjør at vi innfrir målene for kommunen, sier Christl Kvam.

Kvam kommer fra jobben som statssekretær for arbeids- og sosialdepartementet. Hun er utdannet sykepleier og siviløkonom og har tidligere vært fagforeningsleder i Akademikerne, regiondirektør for NHO Innlandet og Fylkesmann i Oppland.