29 rekkehus bygges i Strandvegen hage på Martodden (Illustrasjon: 3D ESTATE AS)

Det har vært stor byggeaktivitet i kommunen de siste årene, og flere boligområder er under utvikling eller regulering.

I sum tilsier prosjektene at det blir bygget over 3.000 boenheter i Hamar i løpet av de kommende 10-15 årene. Det er salgstakten i markedet som avgjør framdriften i de ulike prosjektene. 

Her er en oversikt over noen av områdene som er i forandring: 

MARTODDEN
På Martodden startet utbyggingen i 2012, og pr i dag har bydelen fått ca 600 nye beboere i de 300 leilighetene og rekkehusene som til nå er ferdigstilt.

I løpet av 2020 vil ytterligere 100 boenheter være innflyttingsklare: 29 rekkehus i Strandvegen hage og en utvidelse av Nordviken med 80 leiligheter.

Om noen år vil til sammen 750 nye boliger ha blitt bygget på Martodden. En helt ny barnehage ble åpnet i 2013, og mye ny infrastruktur er allerede på plass.

VOLD OG LUND  
Mens Martodden ligger ved Mjøsa, har det nye boligfeltet Vold og Lund vokst fram nord for byen. På de nye boligfeltene, hvor noen ligger i Ringsaker og noen i Hamar kommune, kan det bygges nær 1.000 boliger i løpet av 10-15 år.

Både nyetablerte, barnefamilier og eldre har flyttet inn i ca nye 100 leiligheter, rekkehus og eneboliger i kjede. Flere boligfelt er under oppføring, og andre områder er tilrettelagt for framtidig utbygging.

STORHAMARSENTERET
Også ved Storhamarsenteret er byggevirksomheten godt i gang. Hele kvartalet rundt senteret blir transformert og kommer til å romme mellom 500 og 800 nye boliger. Første byggetrinn er en utvidelse av handlesenteret, og deretter starter arbeid med leilighetsbyggene.

INGEBERG
På Ingeberg er planleggingen av nye boligfelt godt i gang.  Her blir det eneboliger, rekkehus og lave blokker med tre etasjer, til sammen 650 nye boenheter. Lekeplasser, friområder og annen infrastruktur er også en viktig del av utviklingen. Byggingen kan starte i 2021 og vil skje trinnvis over flere år.

ANKERHAGEN
For tomta til den gamle yrkesskolen arrangerte Hamar kommune en arkitektkonkurranse i vår. Nå legger kommunen prosjektet Ankerhagen ut for salg til utbyggere som skal realisere ca 200 boenheter på tomta. 

VANGSVEGEN
Langs Vangsveien er flere prosjekter i gang, mens andre er i idéfasen. Deler av Vangsvegen er nylig opprustet, og det er stort potensial for ytterligere boliger og næringsbygg langs den største hovedinnfartsåra inn til Hamar.

2317 Sentrumskvartalet: Byggestart våren 2020. Første byggetrinn blir ferdig høsten 2021. Med de to neste byggetrinnene blir det til sammen 121 leiligheter her.

«Trekanttomta» øst for Briskeby stadion: Boligblokker i 5 etasjer eller mer. Salgs- og byggestart i løpet av 2020.

Johannesenløkka: Tomta hvor Circle K har bensinstasjon og Hamar kommune har parkeringsplasser, blir bygget ut til boligblokker med 60-100 leiligheter, kontorer, næringslokaler og parkering. Det bygges ny bensinstasjon på området.

FROGNERHAGEN
Frognerhagen er et n
ytt byggefelt på Hjellum med rekkehusleiligheter for førstegangsetablerere og småbarnsfamilier. Det skal bygges totalt 136 boliger. De første 36 boligene nærmer seg ferdigstillelse. Alle disse er solgt. Noen har overtakelse før jul, resten i løpet av våren. Byggetrinn 2 starter våren 2020.

ESPERN 
E
spern er et stort område som står foran en total transformasjon. I dag består området ved Åkersvika for det meste av gamle industrianlegg, men her vil det vokse fram en helt ny og moderne bydel. Om noen år vil Espern inneholde nye næringsbygg og boligblokker med ca 750 leiligheter med beliggenhet helt ned mot Mjøskanten.  Utbyggingen vil skje trinnvis, og planforslag blir sendt på høring mot slutten av 2019. Byggingen kan trolig starte i løpet av 2021. 

TJUVHOLMEN
Tjuvholmen er en viktig del av Hamars strandsone og skal utvikles etter en langsiktig og helhetlig plan. Utviklingen er ennå i tidlig fase, og arbeidet med en reguleringsplaner er i gang 

Nye Espern bydel (Illustrasjon: 3D ESTATE AS)

Vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen for Ankerhagen (Illustrasjon: Urban Power)