Kommunedirektør Christl Kvam hadde lagt fram et budsjettforslag hvor hun varsler at det må gjøres betydelige innstramminger i årene som kommer. De politiske partiene leverte flere endringsforslag, og forslaget fra By- og bygdelista, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig folkeparti fikk flertall.

Handlings- og økonomiplan 2020 - slik den ble vedtatt
Protokoll fra behandling i Formannskapet.

Kommunedirektøren har ved flere anledninger understreket at kommunens driftskostnader er for høye og at kommunen må ta store grep de neste årene for å bringe økonomien i balanse.

Gratisparkering reduseres til 1 time
Kommunedirektøren foreslo å reversere 2-timers gratis sentrumsparkering, men dette ble i vedtaket redusert til 1 time. Utvidet parkeringssone i sentrum og parkeringsavgift for elbiler blir innført etter kommunedirektørens forslag. 

Eiendomsskatt
I sitt budsjettforslag foreslo kommunedirektøren å redusere eiendomsskattesatsen for boliger til 4 promille, mens det endelige vedtaket ble 4,5 promille. Inntektstapet i 2020 finansieres med fond. 

Fra 2020 blir boligens ligningsverdi beregningsgrunnlag for eiendomsskatt i Hamar, slik staten anbefaler. Dette medfører at eldre boliger kan komme bedre ut, mens nye boliger kan få noe høyere eiendomsskatt.

Reduksjon i årsverk 
Kommunedirektøren har startet en effektiviseringsprosess som skal gi en reduksjon på 30 årsverk for 2020. – Med mer enn 2.200 årsverk står personalkostnadene for rundt 2/3 av kommunens kostnader. Vi er nødt til å effektivisere driften, sier kommunedirektøren.

Rom for satsinger
Hamar er i den heldige posisjon å ha befolkningsvekst, noe som gjør at Hamar tross alt er godt rustet. – Men handlingsrommet må skjøttes godt slik at vi kan møte utfordringene som vi vet kommer, også i Hamar, understreker kommunedirektøren.

I Hamar har NAV i flere år hatt for mange langtidsmottakere av sosialhjelp. For 2020 er driftsbudsjettet styrket, og det igangsatt et fireårig prosjekt for å redusere dette tallet. – Dette vil bedre situasjonen til de det gjelder, samtidig som det vil redusere kommunens utgifter på lang sikt, forklarer Kvam.

- Dette budsjettet gir ikke rom for de store satsingene, sier hun, men framholder at budsjettet inneholder en oppgradering av gatelysnettet og vedlikehold av kommunale bygg. Begge er områder hvor Hamar har hatt et stort etterslep.

Investering i skole og helse
På investeringssiden ligger det 313 mill. kr i budsjettet for 2020. Den største investeringen, 68,8 mill. kr, er nye Lunden skole, som skal stå ferdig til skolestart 2020. Lunden skole er pilotprosjekt for klimavennlige løsninger. Andre klimasatsinger i Hamar-budsjettet er innkjøp av flere kommunale el-biler, investering i solcelleanlegg og andre ENØK-tiltak.

Budsjettet for 2020 inneholder også investeringer til ny belysning og skifte av tak i Vikingskipet, og rehabilitering bl.a. av fasaden på Hamar OL-amfi. 

Innen Helse og omsorg ble det vedtatt en investering på ca 9 mill. kr til nye omsorgsboliger i 2020 og til sammen 50 nye omsorgsboliger i fireårsperioden.

Snuoperasjon
- I 2020 starter en snuoperasjon som vil kreve et godt samarbeid på alle plan i kommunen. Jeg er overbevist om at vi klarer dette, for Hamar har det beste utgangspunktet, avslutter Kvam.