Bane NOR presenterte forslag til kommunedelplaner for dobbeltspor og for togparkering på Skattumshagan i kommunestyremøte 27. november. Her la de også fram sin anbefaling. Bane NOR mener fortsatt at Vest er det beste alternativet og fraråder Øst, som var kommunestyrets valgte alternativ i 2016.

Se dokumenter, illustrasjoner og øvrig utredningsmateriale på Bane NOR her.

I samme kommunestyremøte presenterte Asplan Viak rapporten "Hamar 2074 - scenarioer for byutvikling". 

 

Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar

Bane NOR har utredet tre alternative korridorer gjennom Hamar, en i vest (dagens stasjon) og to i øst (ny stasjon ved Vikingskipet). Planforslag er med det også utarbeidet i tre versjoner. Alternativene er bearbeidet og forbedret siden 2016.

Utredningskorridorer 2019

Konsekvensutredningen består av en rekke fagrapporter. For å få en oversikt over alternativene og hovedinnhold i konsekvensutredningene, anbefaler vi å lese dokumentet som heter "Planbeskrivelse" i første omgang

Rapporten om ikke-prisssatte konsekvenser tar for seg landskapsbilde, friluftsliv/byliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser (herunder landbruk). Samlet sett kommer alternativ Øst C best ut i denne vurderingen.

For prissatte konsekvenser kommer alternativ Vest noe bedre ut enn Øst, men usikkerheter tatt i betraktning er forskjellen liten. 

For "andre samfunnsmessige virkninger", som inkluderer byutvikling og mobilitet, vurderes Vest å komme best ut.

Se illustrasjonsmateriale på www.icdb.no  

Kommunedelplan for hensettingsanlegg Skattumshagan

Bane NOR har utredet tre alternativer for plassering av hensettingsanlegg ved Skattumshagan på Hjellum. Alternativet på sørsiden av dagens Rørosbane vurderes samlet sett som det beste av de tre alternativene som er utredet, og Bane NOR anbefaler at dette legges til grunn for videre planlegging.  

Illustrasjon hensetting, alternativ sør for Rørosbanen

Som avbøtende tiltak foreslås det bl.a. å oppgradere kryssing for turveg i området innerst i Blåklokkevegen, med planfri kryssing og kulvert under banen.

Som for dobbeltsporet anbefaler vi i første omgang å lese Planbeskrivelsen for en innføring i saken. 

 

Hamar 2074 - scenarioroer for byutvikling

Asplan Viak har på oppdrag for Hamar kommune utarbeidet scenarioer for byutvikling, med et perspektiv 40 år etter utbygging av dobbeltsporet. Her er det tatt utgangspunkt i fire veldig forskjellige framtidssituasjoner.  

Fire scenarioer for byutvikling

Scenarioene setter fokus på usikkerhetene og hva stasjonsplasseringen betyr i en slik sammenheng. Totalt sett vurderes det slik at stasjon i Vest framstår som et mer robust stasjonsalternativ, med tanke på usikkerheter i befolkningsutvikling og lokal aktivitet. Når det er sagt så kan scenarioene også bidra til at man har bedre forutsetninger for å legge strategier for å takle utfordringene bedre, både med alternativ Vest og Øst. For alle fire scenarioer og begge stasjonsplasseringer er det viktig å tenke gjennom hva som kan gi en bedre eller verre situasjon. 

Se rapporten og beskrivelsen av de ulike scenarioene her.