Under finner du alle relevante plandokumenter i saken. Plandokumenter i trykt utgave er tilgjengelig for gjennomsyn på Hamar rådhus (servicekontoret), på Bylab i Torggata 63 og på Hamar bibliotek kulturhuset og avd. Vang .

Vi anbefaler at du leser saksframlegg og planbeskrivelse for å sette deg inn i alternativene og hovedproblemstillingene i saken. Vi gjør oppmerksom på at det, i etterkant av den politiske 1. gangsbehandlingen, har kommet en utredning fra Jernbanedirektoratet som viser redusert behov for areal til hensetting ved Hjellum. Dette betyr blant annet redusert beslag av dyrket mark for alternativet som ligger på sørsiden av Rørosbanen fra 63 daa i planforslag som ble sendt på høring, til 15 daa i justert plan. Du finner notat om saken og kart som viser justerte alternativer under. 

Fra politisk behandling i kommunestyret  18. desember 2019:

Planforslag:
1.    Planbeskrivelse      
2.    Plankart (pdf). Se også planområdet i kartløsning på nett (Tips: Skravert område for båndlegging viser tre ulike alternativer for plassering av togparkeringen.Trykk i kartet innenfor skravert område så får du opp kartlagsinfo og mulighet til å markere kun det ene . Kartløsningen har ikke kobling til plandokumenter i plandialog i denne saken, så dokumentene må hentes i oversikten under )
3.    Planbestemmelser

Konsekvensutredning og andre dokumenter:
4.    Konsekvensutredning
5.    ROS-analyse
6.    Teknisk hovedplan
7.    Klimabudsjett
8.    Støy
9.    Anleggsgjennomføring

   

  Informasjon om justeringer av tiltaket per januar 2020 (reduksjon fra 20 plasser til 12 plasser):

   

  Lenker til andre relevante dokumenter:

   

  6. mars er frist for høringsinnspill

  Alle som ønsker kan komme med innspill i høringsperioden. Det kan være opplysninger om eiendommer eller interesser som kan være av betydning for videre planarbeid, eller det kan være synspunkter valg av lokalisering og utredningsmaterialet. På folkemøtet på Lovisenberg skole 22. januar framkom det ønske om utsatt frist på grunn av nye forutsetninger i saken. Ny frist er med dette 6. mars (tidligere 14. februar).

  Høringsinnspill merkes "høringsuttalelse hensetting" og sendes på epost til: postmottak@hamar.kommune.no   

  Innspill kan alternativt sendes per post til Hamar kommune, pb. 4063, 2306 Hamar.

  Alle innspill vil bli offentlig tilgjengelig i videre saksgang og blir vurdert i det videre arbeidet med planen. 

   

  Åpne møter i høringsperioden

  Det blir åpent møte om hensetting/togparkering på Lovisenberg skole onsdag 22. januar kl 18.30.

  Bane NOR presenterer planforslaget og det blir anledning til spørsmål i salen og mer uformelt rundt bord i etterkant av møtet. 

  Bane NOR og Hamar kommune vil også være tilgjengelig på Bylab tre dager i høringsperioden. Presentasjonene på disse Bylab-dagene vi først og fremst være knyttet til planen for dobbeltspor, som også er på høring.

  • 21. januar. Åpent kontor kl 16-18. Presentasjon av tema Anleggsgjennomføring kl 18-20. 
  • 28. januar. Åpent kontor kl 16-18. Ungdomskveld kl 18-20. 
  • 4. februar. Åpent kontor kl 16-18. Presentasjon av tema Byutvikling og mobilitet kl 18-20. 

   

  Planforslaget

  Planforslaget foreligger med tre alternativer. Bane NOR anbefaler alternativet som ligger på sørsiden av dagens Rørosbane (Røros B). 

  Alternativ Nord AAlternativ Nord A

   

  Alternativ Nord BAlternativ Nord B

   

  Alternativ Røros BAlternativ Røros B

  Bildene over er illustrasjoner av anlegget med permanent og midlertidig beslag av areal. Kommunedelplanen setter foreløpig bare av et areal som en hensynssone, som i neste fase skal detaljplanlegges i reguleringsplan. Illustrasjonen under med blå linje viser alternativ "Røros B" med redusert arealbeslag (12 togplasser).

  Hensetting justert

   

  Videre behandling av saken

  Etter offentlig ettersyn og høring vil alle høringsuttalelser bli gjennomgått og kommentert, og evt justeringer av planforslaget innarbeides, før planen legges fram for sluttbehandling i formannskap og kommunestyret. Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyrets møte i slutten av mai 2020.

  Dersom det i løpet av høringsperioden er fremmet innsigelse til det planalternativet som kommunestyret velger, må saken gjennom mekling og eventuelt avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er kun etater med innsigelseskompetanse som formelt kan fremme innsigelse til en plan. 

  Etter vedtak av kommunedelplan må det utarbeides mer detaljert reguleringsplan før utbygging av hensettingsanlegg/togparkering kan gjennomføres.

  Spørsmål kan rettes til saksbehandler på epost: tone.wabakken@hamar.kommune.no