Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar har vært på høring i perioden 21. desember 2019 - 14. februar 2020. Det har kommet 181 høringsuttalelser i saken, fra privatpersoner, lag, organisasjoner, næringsdrivende og fra offentlige etater. Vi takker alle som har bidratt med innspill i saken!

Se alle høringsuttalelser her (ca 200 MB pdf). Dokumentet har en innholdsfortegnelse hvor det går an å klikke seg direkte til den uttalelsen du vil se. Meld gjerne fra til oss dersom du ser feil eller mangler.

 

Innsigelser

Offentlige etater har myndighet til å fremme innsigelse til planer dersom deres myndighetsområde berøres. Dersom det står innsigelse mot et planforslag vil ikke et kommunalt vedtak av planen være rettskraftig, og saken må avklares i mekling eller ved oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Fire etater har fremmet innsigelser i saken:

  • Fylkesmannen har fremmet innsigelse til alternativ øst A og øst C, med bakgrunn i summen av negative konsekvenser for både Åkersvika naturreservat, jordvern, og samordnet bolig- areal- og transportplanlegging.
  • Innlandet fylkeskommune har fremmet innsigelse til alternativ Vest, variant med byggbart lokk over kulvert, ut fra hensynet til nasjonale kulturminneverdier.
  • Statens vegvesen har fremmet innsigelse til øst A og øst C. Innsigelsen fremmes med henvisning til Statens vegvesen sitt sektoransvar for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging.
  • Bane NOR har fremmet innsigelse til alternativ øst A og øst C. Bane NOR mener at øst-alternativene er i strid med nasjonale jernbaneinteresser og i strid med statlige planretningslinjer. Bane NOR har også fremmet innsigelse mot alternativ Vest, variant med byggbart lokk, begrunnet med føringer for kostnader, der Bane NOR vurderer at det er av nasjonal interesse å holde investeringskostnader lave.

I forrige runde (2016) ble det fremmet innsigelser fra Fylkesmannen og Bane NOR mot alternativ Øst, og fra Riksantikvaren mot  alternativ Vest. I denne runden har det altså kommet til innsigelser fra Statens vegvesen og fylkeskommunen i tillegg, mens innsigelsen fra Riksantikvaren har falt bort. 

 

Videre arbeid og vedtak av plan

Hamar kommune og Bane NOR går nå gjennom alle høringsuttalelser, og gjør nødvendige justeringer av planmaterialet før saken legges fram til sluttbehandling i Hamar kommunestyre, trolig i slutten av mai 2020. Alle høringsuttalelser vil bli kommentert i et "merknadsdokument" som legges fram i forbindelse med sluttbehandlingen.

 

Kontaktperson i saken: Arealplanlegger Tone Wabakken, tone.wabakken@hamar.kommune.no