I valget mellom Øst- og Vest-korridor, var det 21 stemmer for Øst og 18 for Vest. Se dokumenter i saken og protokoll fra møtet her. (protokoll legges ut noen dager i etterkant av møtet).

Det er ingen klageadgang på vedtak av kommunedelplan, jf plan- og bygningslovens § 11-15.

Vedtaket setter et foreløpig punktum for kommunens behandling av trasévalget for Inter City dobbeltspor. Prosessen har pågått siden 2012, da forberedende arbeid med ulike traséalternativer gjennom Hamar startet i regi av Bane NOR (da Jernbaneverket). 

IC-korridor Øst planavgrensning

Illustrasjon av trasékorridor for alternativ Øst C. En lang strekning går i tunnel. 

 

Innsigelser og videre avklaring

Siden flere instanser har fremmet innsigelse til planalternativet, får ikke vedtaket rettsvirkning. Det er berammet et meklingsmøte med fylkesmannen og partene den 28. august. De som har innsigelse til Øst-alternativet er fylkesmannen i Innlandet, Bane NOR og Statens vegvesen.

  • Fylkesmannen har fremmet innsigelse med bakgrunn i summen av negative konsekvenser for både Åkersvika naturreservat, jordvern og samordnet bolig- areal-, og transportplanlegging. 
  • Statens vegvesen har fremmet innsigelse på grunn av stasjonsplasseringen i utkant av sentrum og med henvisning til Statens vegvesen sitt sektoransvar for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging.
  • Bane NOR har fremmet innsigelse med den begrunnelse at øst-alternativene med stasjon ved Vikingskipet er i strid med nasjonale jernbaneinteresser og med statlige planretningslinjer. 

Dersom saken ikke løser seg med meklingen, oversendes den til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Hamar kommune håper å være i posisjon med et endelig og rettskraftig vedtak av kommunedelplan for dobbeltspor gjennom byen før årsskiftet 2020/2021, da ny nasjonal transportplan skal behandles våren 2021.

 

Kommunens kontakt i saken: Tone Wabakken, tone.wabakken@hamar.kommune.no