Vedtaket ble gjort med 30 stemmer for meklingsresultatet og 9 mot. Vedtaket innebærer båndlegging av arealer fra kommunegrensa i Åkersvika til og med Hamar stasjon (se kart under). Det tas sikte på oppfølging gjennom mer detaljert regulering i 2021. I henhold til meklingsavtalen betyr det også at Bane NOR skal bidra med 30 mill kroner til realisering av ny bru over jernbanen til Espern. Kommunedelplan for dobbeltspor til Hamar vil med det gi et grunnlag for at Hamar kommune kan komme videre med viktige byutviklingsprosjekter i strandsonen.

 

Kommunedelplan med båndleggingssone

Det skraverte arealet er båndleggingssonen som er vedtatt gjennom kommunedelplanen.

 

For arealene videre nordover fra stasjonen langs Vest-korridoren og for Øst-korridoren gjelder ikke båndleggingen fra tidligere planforslag lenger. Det samme gjelder båndleggingssoner for trasekorridorer som var fastsatt i kommuneplanens arealdel fra 2018. Den vedtatte planen legger med det til rette for utbygging av dobbeltspor til Hamar stasjon, men ikke videre gjennom Hamar.

Se alle saksdokumenter og protokoll fra kommunestyrebehandlingen her (Sak 180/20, protokoll legges ut når klar).

Vedtaket i sin helhet:

  1. Hamar kommunestyre aksepterer meklingsresultatet og vedtar kommunedelplan for dobbeltspor til Hamar, jf. plankart med planbestemmelser og retningslinjer slik det framgår av vedlegg. Planbeskrivelsen gjelder de forhold som er relevante innenfor vedtatt planområde. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.
  2. Det tas ikke stilling til endelig trasevalg for dobbeltspor gjennom Hamar nå.
  3. Hamar kommunestyre forutsetter at de forholdene som ikke reguleres gjennom kommunedelplanen, men som er omtalt i notat/avtale datert 19.10.20, følges opp av Bane NOR.
  4. Hamar kommunestyre ber berørte myndigheter bidra til at parsellen Åkersvika – Hamar stasjon, inkludert modernisering av stasjonen, finansieres og bygges fortløpende som en del av parsellen Sørli – Åkersvika og at den får plass i Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033.
  5. Hamar kommunestyre er innforstått med at flytting av driftsbasen ikke inngår i IC-tiltaket, men forutsetter at berørte myndigheter tilrettelegger for en flytting av driftsbasen ut av Hamar sentrum.
  6. Hamar kommunestyre mener det er problematisk at staten skyver på målet for den nasjonale jernbaneutbyggingen underveis i en igangsatt planprosess, og med det har bidratt til et stort folkelig engasjement rundt trasevalg og store planressurser uten at det har gitt avklaring og utbygging.

 

Konkrete tiltak som skal gjennomføres i henhold til meklingsavtalen:

  1. Gjennomføre stasjonstiltak i samarbeid med Hamar kommune, Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen i perioden 2023 til 2025 basert på ny vedtatt reguleringsplan og gjennomført delprosjekt for stasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i tidligere utført mulighetsstudie.
  2. Anleggsbidrag Espern bru: 30 mill kr til et anleggsbidrag, under forutsetning av at Hamar kommune, Bane NOR Eiendom og Espern Eiendom også bidrar til en fullfinansiering av brua. Anleggsbidraget fra Bane NOR SF skal gå til reduksjon av den kommunale andelen. Espern bru er planlagt bygget i 2023. Dagens planovergang skal da legges ned slik at byutvikling på Mjøssiden av stasjonen kan starte.
  3. Dobbeltspor fra Åkersvika inn til og med stasjonsområdet er klart mest hensiktsmessig å gjennomføre sammen med utbygging av Sørli-Åkersvika. Dette tilsier gjennomføring i 2027 – 2030, med forbehold om finansiering i NTP/kommende Statsbudsjetter. Undergangen under stasjonen kan komme på plass samtidig med en eventuell full oppgradering av stasjonen.