Bosetting av flyktninger er frivillig for kommunen. Etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vedtar kommunestyret hvor mange flyktninger kommunen skal bosette. Kommunen tar i mot flyktningen som bosettes og har ansvar for grunnleggende velferdstjenester som bolig, midler til livsopphold, helsetjenester, skole, barnehage osv. 

I 2014 ble det bosatt 41 flyktninger i Hamar. I 2015 har vi bosatt 55 personer. I tillegg kommer familiegjenforente. De fleste flyktninger i Hamar kommer fra Syria, Eritrea og Somalia. For 2016 har Hamar kommunestyre vedtatt å bosette 75 flyktninger pluss familiegjenforening.

Den nye anmodningen fra IMDi er å øke tallet fra 75 til 105 flyktninger i 2016 og 130 i 2017. Økningen kommer fordi bosettingsbehovet er økt med minst 30 prosent sammenliknet med bare for noen få måneder siden.

Enslige mindreårige flyktninger
Hamar har siden 2009 tatt imot 37 enslige mindreårige flyktninger mellom 13 og 18 år. Vi har tre bofellesskap hvor det i dag bor 13 ungdommer. I bofellesskapet får de hjelp og oppfølging med skolegang, jobb og fritidsaktiviteter.

Behovet har økt
Behovet for bosetting av flyktninger er økt med ca 30 prosent sammenlignet med i sommer. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skriver på sine sider i november 2015:

Det er behov for å bosette 18.000 flyktninger neste år. 4.400 av dem vil være enslige mindreårige. Nå har IMDi anmodet alle kommuner om å bosette flere flyktninger i 2016. For første gang er flesteparten av kommunene spurt om å ta imot enslige mindreårige flyktninger.

Utlendingsdirektoratet (UDI), som har ansvar for asylsøknader, asylmottak og utvisningssaker, skriver:

Utviklingen de siste ukene tilsier at det vil kunne komme mer enn 30.000 asylsøkere til Norge i 2015. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange asylsøkere som vil komme resten av året. Ved utgangen av oktober var det kommet over 22.000 asylsøkere. Overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) er ikke inkludert i dette tallet, ettersom de kommer på egen kvote.

Integreringstilskudd fra staten
For hver bosatt flyktning mottar kommunen et integreringstilskudd fra staten. Kommunen mottar integreringstilskudd i 5 år for hver flyktning. For barn i barnehagealder, enslige mindreårige, eldre og funksjonshemmede yter staten i tillegg et engangstilskudd.

Introduksjonsprogram
Kommunen skal tilby et introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år med behov for grunnleggende kvalifisering. I tillegg er kommunen forpliktet til å yte språkopplæring for asylsøkere i mottak. Hamar kommune gir språkopplæring innenfor normen for det som er statlig finansiert.

Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, og det forbereder for deltakelse i yrkeslivet. Programmet er helårlig og på fulltid. 

Kommunen har et helhetlig og tverrfaglig ansvar for flyktninger. Flyktningkontoret har ansvar for koordinering, veiledning og oppfølging. Kommunen for øvrig har ansvar for helsetjenester, bolig, skolegang og andre velferdstjenester.