Hvis jeg er misfornøyd med vedtak i kommunen? Hva da?

Når kommunen fatter vedtak som angår enkeltperson eller andre som har interesse i saken, er det som regel anledning til å klage på dette vedtaket. Alle vedtak som er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, kan du klage på. Som eksempler på dette nevner vi vedtak i byggesaker og vedtak om barnehageplass.

Her finner du enkelt klageskjema

Politiske vedtak – som ikke retter seg mot enkeltpersoner eller interessegrupper med rettslig klageinteresse, kan det derimot ikke klages på. Som eksempel på et politisk vedtak nevner vi kommunestyrets budsjettvedtak.

Som innbygger i kommunen kan du derimot påvirke sakene gjennom politisk engasjement! Det gjør du blant annet ved å si din mening når saker er ute til høring.

Lenke til nettsiden for Offentlig ettersyn/høringer


Hvordan skal jeg gå fram når jeg vil klage?
Når kommunen sender ut vedtak i forvaltningssaker, plikter kommunen sammen med vedtaket å opplyse om framgangsmåte for klage. Hvis dette skulle mangle, har det skjedd en feil i forbindelse med utsendelse av vedtaket. Du må da ta kontakt med den som har fattet vedtaket og få nødvendige opplysninger om klagerett. Kommunen plikter ellers generelt å gi veiledning om framgangsmåte.

Hvor sender jeg klagen?
Klage på vedtak fattet av kommunen sendes til kommunen:

Hvem behandler klagen?
Alle klager skal først behandles av den instansen som har fattet vedtaket (saksbehandler eller politisk utvalg). Dersom instansen tar klagen til følge og omgjør sitt vedtak, slik klageren ønsker, avsluttes klagesaken. Hvis instansen ikke omgjør vedtaket eller gir deg bare delvis medhold, skal saken legges fram for klageinstansen til avgjørelse.

Hvem er klageinstans?
På mange områder er det Fylkesmannen eller et annet statlig organ som er klageinstans. Kommunen oversender klagesaken dit, hvis kommunen ikke endrer sitt vedtak etter klage. Et eksempel på slike saker er enkeltvedtak etter opplæringsloven som handler om skoletilbud til enkeltelever.

Formannskapet er klageinstans for alle klagesaker som kan avgjøres av kommunen. Når klagen gjelder et vedtak som er fattet av formannskapet eller kommunestyret, er likevel Fylkesmannen klageinstans.

Forvaltningsloven har nærmere bestemmelser om klagerett og behandling av klager.