Jordklode

Hamar kommunesamarbeider med 11 andre kommuner om et felles nytt kartløsning (geografisk informasjonssystem - GIS). Tiden er moden for en ny løsning, og et samarbeid gir fordeler både økonomisk og faglig. 

GIS samler inn, analyserer og visualiserer alle typer geografisk kartinformasjon. GIS kan blant annet hjelpe med å finne ut hvor det er best å bygge hus, best utnyttelse av arealbruk og belyse konsekvenser av hendelser og tiltak. GIS-tjenesten og geodata er viktig for alle kommunale tjenesteområder og IT-systemer. Den er en del av en helhetlig brukerdialog mot interne brukere og eksterne brukere, som innbyggere, næringsliv og organisasjoner. 

Vi lever i en digital tid der vi er avhengig av geografisk informasjon hver eneste dag. Verdiskapingen basert på geografisk informasjon er betydelig, men potensialet er fortsatt stort. Behovene og etterspørselen endres over tid. Teknologiutviklingen vil i seg selv også by på nye muligheter og anvendelser.

Et innovativt og fremtidsrettet GIS-system vil muliggjøre utviklingen av smarte løsninger, og vil være en del av kjernen i Smart Hamar.