Du fikk ikke påvist covid-19 (koronavirus) på din test. Det betyr at du kan gå tilbake på jobb eller skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn.
 
Ved vedvarende symptomer eller forverring, bør du ta ny kontakt med lege. Ved fortsatt sterk mistanke om covid-19 (typiske symptomer eller dersom du har vært i nærkontakt med en smittet), bør du i samråd med fastlege vurdere om du bør ta en ny test. Dette skyldes at koronatesten ikke klarer å påvise viruset i alle tilfeller. 
 
Dersom du er testet fordi du er nærkontakt til person med påvist covid-19, eller er i innreisekarantene gjelder følgende: Karantenen varer i 10 døgn, men kan forkortes dersom du er symptomfri og tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst, eller etter siste kontakt med den som er smittet jf covid-19 forskriften §4c.

Du kan finne dine prøvesvar og mer informasjon på https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar.

 

Med vennlig hilsen 

Bent Lindberg                        
Legevaktsoverlege              
 

Cecilie Blakstad Eikenes
Kommuneoverlege med smittevernansvar
 


Your Covid-19 test was negative. 

Your Covid-19 test was negative. You can go back to work or school if your condition is good enough and you don't have fever. Children can also go back to school. 

In case of strong symptoms or worsening, you should consult a doctor. If covid-19 is still strongly suspected (typical symptoms or if you have been in close contact with an infected person), you should consider to do a new test. This is suggested because the Covid-19 test not always detects the virus in all cases.

If you have been tested because you are in close contact with a person with proven covid-19, or are in the entry quarantine, the following applies: The quarantine lasts for 10 days, but can be shortened if you are symptom-free and test negative on PCR test taken no earlier than 7 days after arrival, or after the last contact with the person who is infected, cf. the covid-19 regulations §4c.

You can find your testresults and more information here: https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar.

 

Yours truly 
Bent Lindberg
Senior medical officer for accident and emergency unit:
Hedmarken intermunicipal accident and emergency unit

Cecilie Blakstad Eikenes
Chief municipal physician in charge of infection control
Social medicine unit for the Hamar region