Økonomiske beregninger for drift av skolene

Beregningene er basert på regnskapstall og direkte kostnader for undervisning og administrasjon. kostnader som ikke er variable er utgifter til felles skoleadministrasjon for Hamarskolen, skoleskyss og undervisningsmateriell og personale til undervisning. Dette antas å ikke bli berørt av endring i skolestrukturen.

Administrasjonskostnader ved de enkelte skolene er avhengig av elevantallet. Administrasjonen i skolene er ivaretatt av rektor, ass. rektor og konsulent, og stillingsstørrelsene sees i sammenheng med elevantallet.

Ved endring av skolestrukturen med færre og større skoler, vil kostnadene til administrasjon bli redusert, mens kostander til undervisning vil være den samme.

Alternativ 1 - Nullalternativet

Ingen endring.

Alternativ 2 – Legge ned Storhamar og rehabilitere øvrige skoler etter behov

I alternativ 2 avvikles Storhamar skole og elevene flyttes til andre skoler som Greveløkka og Prestrud skoler. Dette gir en innsparing på 2, 5 mill. kr. 

Greveløkka skole, Prestrud skole, Rollsløkken skole, Solvang skole og Storhamar skole har nå en maksimal kapasitet på 1845 elever, men elevantallet i dag er 1449 elever. Det vil si 396 ledige elevplasser. Storhamar skole har en maksimal skolekapasitet på 350 elever. En avvikling av Storhamar skole vil redusere elevkapasiteten, men det vil totalt være en overkapasitet på 46 elever i sentrumsskolene.

Alternativ 3 – Legge ned Solvang skole og utvide og rehabilitere Rollsløkken skole, samt rehabilitere Storhamar og Prestrud ved behov

Ved å avvikle Solvang skole og innlemme antall elever i Rollsløkken, kan dette gi en innsparing på 2,2 mill. kr, herav 1 mill. kr. i administrasjonsutgifter.

Rollsløkken skole og Solvang skole har i dag en maksimal kapasitet på 570 elever, men har nå 503 elever. Det vil si 67 ledige elevplasser med dagens elevgrunnlag.

Ved en ytterligere utvidelse av elevplasser utover 570, kan det estimeres med kr. 96.000,- pr. elevplass.

Alternativ 4 – Legge ned Storhamar og Solvang, rehabilitere og utvide Rollsløkken skole og rehabilitere Prestrud etter behov

En avvikling av Storhamar og Solvang skole innebærer en overflytting av elever til Greveløkka, Prestrud og Rollsløkken skoler. Dette gir en innsparing på 2 2 mill. kr. i administrasjonsutgifter.  Ved dette alternativet vil det være totalt 106 ledige elevplasser beregnet ut fra dagens elevkapasitet og elevantall.

Alternativ 5 - Nullalternativ sentrum

Ingen endring

Alternativ 6 – Legge ned Lovisenberg, og rehabilitere Ridabu og Ingeberg etter behov

En avvikling av Lovisenberg skole vil innebære en sammenslåing med Ridabu skole, og gi en innsparing på 3 mill. kr.

Lovisenberg skole og Ridabu skole har nå en maksimal kapasitet på 530 elever, men med dagens elevgrunnlag benyttes 380 elevplasser totalt med henholdsvis 100 elever på Lovisenberg og 280 på Ridabu. Ved avvikling av Lovisenberg med kapasitet til 140 elever, vil det være ledig kapasitet på 8 elevplasser i nåværende skolebygg på Ridabu.

Alternativ 7 – Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med ny skole på tomt 10/378 (gnr/bnr), samt rehabilitere Ingeberg

Samme besparelse som i alternativ 6.

Alternativ 8 – Legge ned Lovisenberg og Ridabu, og erstatte disse skolene med en ny skole på Lovisenberg samt rehabilitere Ingeberg.

Samme besparelse som i alternativ 6

Alternativ 9 - Nullalternativ Øst for E6

Ingen endring

Alternativ 10 – Utvide og rehabiltere Børstad u.skole og bygge ny gymsal ved Ener ungdomsskole

En økning av 50 elevplasser på en ungdomsskole, vil gi en økt kostnad til undervisning.   Kostnaden er beregnet til å være 96000,- kr. pr. elev  ut fra tilsvarende kostander i sammenliknbare kommuner i KOSTRA gruppe 10. Dette tilsvarer en kostand på 5 mill. kr.

 

Investeringskostnader

For økonomiske parametere er det benyttet livssykluskostnader for bygg (LCC-kostnader) og nåverdiberegninger. I denne alternativvurderingen er det sett på nåverdien av fremtidige kostnader. Det er fordelaktig at denne er så lav som mulig.

Det er benyttet et tidsperspektiv på 40 år, som er en normal levetid for ett skolebygg. For å regne kontantstrømmer tilbake i tid, er det benyttet en kalkulasjonsrente på 3%.

Det alternativet som har den laveste totale nåverdien, er det økonomisk mest gunstige for kommunen. Hvis for eksempel forskjellen på nåverdien mellom to alternativer er på 100.000.000 kroner, så sparer kommunen dette ved å velge det alternativet i forhold til det andre.

Følgende parametere inngår i nåverdiberegningene:

Investeringskostnad bygg og uteområde

I de ulike alternativene et det beregnet en investeringskostnad i dag, ut ifra hvilke tiltak som er tenkt utført. Investeringskostnad bygg og uteområde er summen av investeringskostnad nå, investeringskostnad om 20 år og LCC-kostnader over 40 år, diskontert til år 0, nåverdi. Kostnadene er inklusive merverdiavgift.

Bygg

For alternativ 1 (nullalternativet) og rehabilitering av øvrige skoler etter behov i de andre alternativene, er investeringskostnadene beregnet med en kvadratmeterkostnad på 20.000 kr for å redusere tilstandsgrad 3 til tilstandsgrad 1 (mindre eller moderate avvik) i Tilstandsrapport for  skole- og barnehagebygg. Denne rehabiliteringen er kun for at skolene skal komme opp på et akseptabelt nivå. For eksempel der hvor dagens tilstandsgrad er på 2, vil kvadratmeterkostnaden bli på 10.000 kr for å komme ned til tilstandsgrad 1.

I alternativene hvor Rollsløkken og Børstad er tenkt rehabilitert og utvidet, er rehabiliteringen antatt noe mer omfattende enn i alternativene over. Kvadratmeterkostnaden er satt til 30.000 kr. Utvidelsene beregnes som nye skoler og kvadratmeterkostnaden er satt til 45.000 kr.

For alternativene med utvidelser og nybygg er det benyttet et bruttoareal på 13 m2/elev for barneskole og 16 m2/elev for ungdomsskole. Dette er inkludert alle arealer som generelle (klasserom, elevgarderober/ toaletter og SFO) og spesielle læringsarealer (skolekjøkken, naturfag, musikk, kunst og håndverk etc.), personal- og administrasjon, funksjoner som skolehelsetjeneste, rådgivere, miljøarbeidere etc., idrettsareal og andre som tekniske rom, ganger, lagre. Kvadratmeterkostnaden er satt til 45.000 kr.

For nye skoler (Ridabu og Lovisenberg) og utvidelse (Rollsløkka) er elevtallet satt til 30 elever pr. klasse.

Uteområder

For nullalternativene og rehabilitering i de andre alternativene er investeringskostnadene satt til hhv. 0 , 2,5 og 5 millioner kr i henhold til tilstanden grønn, gul og rød i tilstandsrapport uteområder.

For alternativene med utvidelser og nybygg er oppgradering og nye uteområdet inkludert i kvadratmeterkostnaden på 45.000 kr.

Investeringskostnad bygg og uteområde om 20 år, nåverdi

I alle alternativer er det vurdert hvor mye som må investeres om 20 år (fra 2021-2041), for at byggene skal kunne benyttes i 20 år til, frem til 2061. Det er benyttet en kvadratmeterkostnad basert på dagens prisnivå og alder på bygget.

Livssykluskostnader bygg og uteområde over 40 år, nåverdi

Dette er kostnader for forvaltning-, drift- og vedlikehold-, utskiftning- og utvikling-, forsyning- og renhold i bruksfasen for et bygg. Kostnaden er diskontert til år 0 og vi har fått nåverdien.

Service- / støttekostnader til kjernevirksomheten, virksomhetsspesifikke kostnader og andre verdier og inntekter, som for eksempel kjøp eller salg av tomt, er ikke medtatt under byggenes økonomi.

Livssykluskostnadene er beregnet som en standard ny barneskole med programmet ISY Calcus. Hver enkelt skole er lagt inn med brutto areal og gitt en prosentandel høyere kostnad i forhold til alder.

Åpne beregning av nåverdi for alle utredningsalternativene.