Hamar kommune har som målsetting å være åpen mot innbyggere, media og omverden. Alle som ønsker å vite hva som skjer og som vil følge eller påvirke beslutningsprosessene, skal kunne gjøre dette. Her følger en oversikt over hva vi gjør i forhold til en slik åpenhet.    

Vedr. post til/fra kommunen:

 1. Postliste med inn- og utgående dokumenter finnes på våre nettsider.
 2. Innbyggerne har mulighet til å søke i postjournalen på nett. (Bruk lenken over og velg søk)
 3. I forhold til journalført post, kan man be om innsyn i disse brevene som ikke er unntatt offentlighet. Se veiledning i forhold til åpenhet her.
 4. Arkivet i kommunen skal svare raskt så raskt som mulig på innsynskrav - og innen fem virkedager.  Jfr. veiledning i forhold til åpenhet i punktet over.
 5. Offentlighetsloven og veilederen til offentlighetsloven finner du også sammen med vår postliste og møtekalender.

Vedr. møter i kommunen:

 1. Politiske saksdokumenter er tilgjengelige på nettstedet via vår møtekalender. Saksdokumenter, som ikke er unntatt offentlighet, er publisert på nett, og som regel legges disse ut en uke før hvert møte holdes. Vedtak/referat legges ut så raskt som mulig etter at møtet er avholdt, som regel i løpet av et par dager.
 2. I Hamar kommune praktiseres åpne møter. Deler av møtet kan unntaksvis lukkes for behandling av enkeltsaker som er unntatt offentlighet. 
 3. Møter og saksliste for kontrollutvalget finnes i vår møtekalender på lik linje med andre møter.
 4. Hamar kommune har eierinteresser i flere selskaper og foretak. I kommunens eiermelding del 1 presiseres prinsippene om åpenhet og innsyn.

Kontaktinformasjon:

 1. Telefonnummer og e-postadresse til medlemmer av kommunestyret (og de fleste andre politikere i Hamar) er tilgjengelig på nett.
 2. Ansatte i kommunen kan søkes opp via våre telefonlister. Her finner man informasjon om telefonnummer, epostadressen, stillingstittel og tilgjengelighet. 
 3. Det skal videre være lett å komme i dialog med kommunen - enten via personlig oppmøte, brev, epost eller ulike digitale kanaler, der kommunen er aktiv.

Styreverv
Hamar kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS. Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig.

Det er viktig at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og dette gjøres bl.a. gjennom Styrevervregisteret. Åpenhet styrker omdømmet til kommunesektoren.

Her er direkte tilgang til en liste over styreverv i Hamar kommune: https://www.styrevervregisteret.no/velkommen

Vedr. søknad på stillinger:

 1. Alle stillinger som lyses ut i kommunen (og i våre nabokommuner Løten og Stange) legges på våre nettsider. www.hamar.kommune.no/ledigestillinger
 2. Når man søker på stillinger i Hamar kommune, gjøres det som hovedregel elektronisk.
 3. Vi gjør søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har anmodet om det. Man blir da varslet om dette.

Annet: 

 1. Kommunens verdigrunnlag slår fast at kommunen skal være: Åpen, modig, helhetlig og pålitelig.
 2. Vår kommunikasjonsplattform forteller hvordan Hamar kommune skal kommunisere i tråd med våre verdier.
 3. Det er utarbeidet Etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte i kommunen, for alle som opptrer på vegne av kommunen, og for kommunale forvaltningsorganer. Temaene ytringsfrihet, varsling og forholdet til mediene er også omtalt i våre etiske retningslinjer.