Inngang til Hamar rådhusKommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Som kommunens øverste politiske organ, skal kommunestyret avlastes for enkeltsaker og fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen.

Oversikt over møter i kommunestyret finnes i møtekalenderen.

Møtene sendes også direkte via web-TV. 

Formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Alle saker som skal behandles i kommunestyret, med unntak av saker fra kontrollutvalget og kommunale foretak, skal først fremmes for formannskapet som vedtar innstilling i saken.

Administrasjon og øvrige ansatte i Hamar kommune (ca 2300 personer) handler i tråd med politiske vedtak når de yter sine tjenester.

Her kan du se hvordan Hamar kommune er organisert rent administrativt.
 

Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Hvem som skal styre i Hamar kommune, avgjøres ved kommunevalget hvert fjerde år.

Nyttige lenker: